Wstęp deklaracji

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola: www.przedszkolezegocina.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Tel. 14 613 20 18

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa www.przedszkolezegocina.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 1. Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych, zewnętrznych źródeł,
  2. ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

  -  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  -  brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

  - filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2.        Strona nie posiada:

 • podwyższonej kontrastowości (czarne tło, żółte i białe litery),
 • możliwości powiększenia wielkości liter na stronie.
 • możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Urszula Wiśniowska 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Telefon: 14 613 20 18

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt do dyrektora przedszkola za pośrednictwem poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 14 613 20 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody przy głównym wejściu do budynku.) Drugie wejście z lewej strony budynku dostępne dla wszystkich, bez barier architektonicznych.